จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 474
0 0

สำนักปลัด

คำร้องทั่วไป

คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป

คำร้องเเจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ

คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ

แบบเสนอความต้องการบริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

กองคลัง

ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการที่ดิน

ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์)

คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์

(ภ.ด.ส.5) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

กองช่าง

(แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

(แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร

(แบบ ขร.1) การขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

(แบบ ท.ร. 900) แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

(แบบ ข.8) คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

แบบคำขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม

แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของถนน

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(แบบ สอ.8) คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

คำร้องขอใช้รถดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม)

คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

คำร้องขอถังขยะ

คำร้องทั่วไป (พ่นหมอกควัน)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

(ดร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(ดร.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (กรณีมีบัตรสวัสดิการของรัฐ) (แบบ ศผส.01)

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ) (แบบ ศผส.02)

กองการศึกษา

คำร้องขออุปกรณ์กีฬา

ใบสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์

หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จดทะเบียนการค้า

หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน

หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ (กรณีให้ผู้อื่นแสดงตนการดำรงชีพแทน)

หนังสือมอบอำนาจยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น)

อื่นๆ

ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง)

คู่มือการใช้ E-Service

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed