ประชาสัมพันธ์ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ประจำปี 2563 9/01/2563

ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้วยการเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ Thailand 4.0 และระบบราชการ 4.0 6/01/2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 31/10/2562

You missed