เดือน: พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างวิศกร สำรวจ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ออกแบบและรับรองแบบ รูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เฉพาะวันทำการ)

You missed