เรื่องล่าสุด

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 4505 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-๒๓๑๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๔-๐๐๐๔ ของสำนักปลัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๐๑๔ อ่างทอง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

You missed