เรื่องล่าสุด

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 4505 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-๒๓๑๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๔-๐๐๐๔ ของสำนักปลัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ ๖ สายผ่านหน้าวัดหลักแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้ากลุ่มบ้านนางพะเยาว์ สุธรรมา เททับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้ากลุ่มบ้านนางพะเยาว์ สุธรรมา เททับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองชลประทานยางมณีชันสูตร สายผ่านหน้าบ้านนายอุไร จันทร์เสม หมู่ที่ ๓ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าบ้านนายเศกศักดิ์ สุดภา หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับ ภายในบ้านห้วยรี สายเข้ากลุ่มบ้านนายจรูญ แตงอ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุดโดยการปูยางแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่ที่ ๘ บ้านวัดกรด (กลุ่มบ้านนายเฉลย อำพันเรือง) หมู่ที่ ๘ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายถนนดินหน้าวัดคลองสำโรงพร้อมวางท่อระบายร้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงลูกรังสายหน้าบ้านนางจินดา กันแย้ม ถึงบ้านนายสมใจ สมตัว หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

You missed