หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้ กับพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลหลักแก้ว

ขอบพระคุณองค์การบริห…

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน

เย็นวันที่ 1มกราคม 2…

เป่าล้างท่อประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล เป่าดันสิ่งอุดตันท่อประปาให้กับ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3

นายกโกมล แพทอง มอบหม…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ลงพื้นที่ดูงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูยางแอสฟัลท์ติก

วันจันทร์ที่4 ธันวาค…

จัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้ประชาชนบ้านคลองพูลได้ร่วม สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง

นายกโกมล แพทอง นายกอ…

You missed