ผู้เขียน: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานหน้าวัดหลักแก้ว ถึงสะพานครูเมี้ยน หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนายมนตรี กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนายมนตรี กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานหน้าวัดหลักแก้วถึงสะพานครูเมี้ยน หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักแก้ว

ยกเลิกการประกวดราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You missed