เดือน: เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๐๑๔ อ่างทอง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ ๖ สายผ่านหน้าวัดหลักแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้ากลุ่มบ้านนางพะเยาว์ สุธรรมา เททับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้ากลุ่มบ้านนางพะเยาว์ สุธรรมา เททับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองชลประทานยางมณีชันสูตร สายผ่านหน้าบ้านนายอุไร จันทร์เสม หมู่ที่ ๓ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าบ้านนายเศกศักดิ์ สุดภา หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับ ภายในบ้านห้วยรี สายเข้ากลุ่มบ้านนายจรูญ แตงอ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุดโดยการปูยางแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่ที่ ๘ บ้านวัดกรด (กลุ่มบ้านนายเฉลย อำพันเรือง) หมู่ที่ ๘ ตำบลหลักแก้ว

You missed