เรื่องล่าสุด

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 4505 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-๒๓๑๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๔-๐๐๐๔ ของสำนักปลัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ Star-Air หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0013 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินการนำรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3014 อ่างทอง เข้าทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์อื่นๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเวที ประดับไฟ พร้อมเครื่องปั่นไฟ และดนตรี ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

You missed